Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Een schoonmaakovereenkomst tussen opdrachtgever en Margron kan
op twee manieren komen of per mail. Onze algemene
voorwaarden.

1. Telefonisch: De opdrachtgever kan telefonisch contact opnemen met
Margron
om een ​​afspraak in te boeken. Na een akkoord wordt er een
afspraak ingepland.

2. Mail: De opdrachtgever kan via de mail of whatsapp een schoonmaak aanvraag
indienen. Na een akkoord wordt er een afspraak ingepland.

3. De opdrachtgever heeft een beroep op Margron een vordering tot
nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven in het
schoonmaakverzoek van de opdrachtgever via de telefoon of mail.
Margron heeft tegenover de opdrachtgever een vordering tot uitvoering
van de betaling van de boekingsverzoekprijs, inclusief voorrijkosten en
btw, vanaf het moment dat de
schoonmaakwerkzaamheden voltooid zijn.

4. Margron zich ten alle tijden het recht om een
schoonmaakovereenkomst te beginnen van met onmiddellijke
ingang op te zeggen. Bij annulering door Margron, indien er door de
opdrachtgever vooraf wordt betaald is, automatisch sprekend het volledige bedrag
kan worden betaald. Wanneer er stoffen worden aangetroffen die niet onder de opdracht omschrijving vallen kunnen de werkzaamheden worden gestaakt met chemicaliën van een volledige betaling. Schade veroorzaakt door deze situatie zal op opdrachtgever worden verhaald. 

Artikel 2 Werkwijze
1. De schoonmaakwerkzaamheden van de schoonmaakovereenkomst
bestaan ​​uit de activiteiten zoals beschreven op margron-schoonmaak.nl
Margron is geen huishoudhulp. Wat dit inhoudt en omvat voor de
schoonmaakwerkzaamheden is duidelijk en vastgesteld op
margron-schoonmaak.nl

2. Tijdens de schoonmaakactiviteiten
moeten één of meerdere van de ingezetenen tien alle tijden aanwezig zijn,
anders verplicht.

3. Nadat de schoonmaakwerkzaamheden zijn afgerond zijn de
opdrachtgever de kans om de uitgevoerde werkzaamheden te
inspecteren te krijgen. Bij ontevredenheid van uitgevoerde werkzaamheden
wordt er enige actie in de volgende gevallen:
• De klacht moet betrekking hebben tot gerelateerde zaken.
• De moet betrekking hebben tot een van de ruimtes waar de
schoonmaak heeft betrekking hebben.
Indien de klacht aan de bovenstaande twee eisen voldoet, zal
de klacht proberen aan de op te lossen. Indien dit niet mogelijk is zal er contact
opgenomen met de directie die zich daarna over de zaak zal ontfermen.

1. Indien opdrachtgever op eerste termijn tevreden is, maar later toch een
tekortkoming opmerkt bij de uitvoering van de werkzaamheden
, dan moet dit zonder uitstel en uiterlijk
binnen 24 uur na aanvang van de schoonmaak werkzaamheden worden
gemeld aan Margron. Er zal dan door Margron worden bekeken of de
klacht afgehandeld kan worden.


Artikel 3 Prijs en betaling

1. Na het voltooien van de schoonmaakwerkzaamheden zoals aangegeven
in het schoonmaakverzoek is de verplichting verplicht de
boekingonderende en prijs te betalen. Bij zeer
extreme gevallen waarin de vervuilingsgraad duidelijk de hogere
graad overstijgt van de werkzaamheden een extra gevaar met zich
meebrengen heeft Margron het recht om een ​​toelage in rekening te
brengen. Indien Margron van mening is dat er een toelage in rekening wordt
gebracht, dan zal dit tien alle vooraf met de
opdrachtgever worden besproken voordat er wordt begonnen met de
schoonmaak werkzaamheden. Echter tijdens tijdens de werkzaamheden de gevaarlijke situatie wordt melding wij naar

artikel 1, lid 4.

2. De betaling geschiedt via factuur. Alleen bij verzoek vooraf is deze gespecificeerd aangezien dit meerwerk oplevert en wij dit uitbesteden aan een externe partij. 
Bij het in gebreke blijven van de

betaling wordt de zaak uit handen gegeven aan een extern
incassobureau. Al de implementatie kosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

Artikel 4 Annulering en opzegging

1. Een annulering door de opdrachtgever van de
schoonmaakwerkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de
dienstverlening mogelijk.
Bij opdrachten die binnen 24 uur gebeuren is dit niet mogelijk.
De annulering dient duidelijk aangegeven te worden per e-mail aan
info@margron.nl of telefonisch. Indien de opdrachtgever binnen 24 uur
voor aanvang van de dienstverlening annuleert, dan is Margron
genoodzaakt 50% van het bedrag in rekening te
brengen. Bij annulering korter dan 1 uur voor aanvang, of na aanvang
van de werkzaamheden, zal Margron het volledige bedrag voor de
schoonmaakwerkzaamheden in rekening brengen na
beoordeling door Margron van de omstandigheden van de annulering.

2. Tijdens het schoonmaken zelf kan de schoonmaakovereenkomst niet
beëindigd worden, tenzij er sprake is van beëindiging om gesproken
redenen. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid van Margron

1. Margron zal de schoonmaakwerkzaamheden altijd naar beste
vermogen uitvoeren met de grootste zorgvuldige jegens de opdrachtgever.
Mocht de opdrachtgever schade door enige tekortkoming in de
uitvoering van de zijde van Margron , dan is Margron enkel
aansprakelijk voor schade door enige tekortkoming in de uitvoering
van de zijde van Margron. Dit betekent dat
schade die per ongeluk plaatsvindt door de schoonmaker aan interieur of
andere eigendommen valt onder de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht een vergoeding te
eisen voor de schade. Verder is Margron niet aansprakelijk
voor indirecte schade van gevolgschade. Ook is Margron niet
aansprakelijk voor schade die is ontstaan door: het verplaatsen van
meubelen; vermissing of beschadiging van meubilair of andere zaken
tijdens de uitvoering der werkzaamheden, die niet aantoonbaar het
gevolg waren van schuld of nalatigheid van Margron; het uitvloeien van
vlekken of kleuren bij het reinigen. Bij eventuele aansprakelijkheid van
Margron jegens de opdrachtgever voor schade, opzeteiend uit schade
door of grove nalatigheid van Margron, is de uitbetaling van de
schade beperkt tot maximaal drie keer de waarde van de draadloze
schoonmaakwerkzaamheden.
Artikel 6 Garantie

1. Margron doet altijd zijn uiterste beste om de werkzaamheden zo perfect
mogelijk uit te voeren.

2. Margron staat Niet in for 100% verwijdering van vlekken op oppervlakken
sterven are deur Onder meer koffie, thee, wijn,
bloed, fecaliën, urine, braaksel en parkeergelegenheid huisdieren en / of vlekken sterven are
veroorzaakt deur applicatie van bleekwater, ammoniak en / of andere
reinigingsmiddelen en chemicaliën door namens de opdrachtgever.

Artikel 8 Toepassingen recht, bevoegdheid en taal

1. Met betrekking tot de schoonmaakovereenkomst is het Nederlands recht
van applicatie.

2. De voertaal in deze overeenkomst en onderhandelingen is
Nederlands.

3. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst
van deze gebruikersbepalingen staat de opdrachtgever de reguliere
rechtsgang open.

Wij werkten
o.a. al voor:

Vragen?

Bel of mail onze expert Ron Slaats.